นายวีร์กวิน   
  นายวีร์กวิน มักผลภูมิพัชร์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า
โทร. 0-5488-6410 ต่อ 11 
นายมงคล    นายบุญย้าย
 นายมงคล จินะวรรณ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า
โทร. 087-0021592
  นายบุญย้าย ทาจุมปู
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า
โทร. 090-0156847
 นายสมศักดิ์   นายศุภชีพ
 นายสมศักดิ์ จำปาวงค์
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า
โทร. 089-2632025
  นายศุภชีพ สิริวงศ์ใจ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า
โทร. 061-7935779