นางศรีไพร คำดี
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 089-8536963

20220622.  
นางสาวทัศนีย์ สิธิป้อม
  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
โทร. 061-3601802

นางสาวจันจิรา ปิงยอง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
โทร. 

นางสาวเยาลักษณ์ คำบุญเรือง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
  nongkrarn  sutasinee 
นางสาวพิมพ์ผกา สุริโย 
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางนงคราญ  น้อยตุ่น
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นางสาวสุธาสินี  บ่อเงิน
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน