นางศรีไพร คำดี
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 089-8536963

     
  นางสาวทัศนีย์ สีธิป้อม
  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
โทร. 061-3601802nongkrarn .  
นางนงคราญ  น้อยตุ่น
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวพิมพ์ผกา สุริโย 
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางสาวเยาวลักษณ์ คำบุญเรือง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 sutasinee ดนภัทร  สุทธกุล 
นางสาวสุธาสินี  บ่อเงิน
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นายดนภัทร สุทธกุล
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน