นางศรีไพร คำดี
ผู้อำนวยการกองคลัง

kansini.  
นางสาวทัศนีย์ สิธิป้อม
  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

นางสาวพิจักขณา ต๊ะมาธง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

นางสาวเยาลักษณ์ คำบุญเรือง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
  nongkrarn  sutasinee 
นางสาวพิมพ์ผกา สุริโย 
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางนงคราญ  น้อยตุ่น
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นางสาวสุธาสินี  บ่อเงิน
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน