241736723 1056690971783130 8569076594163933839 n

 

241738429 4578591708829607 808169443410601063 n

เทศบาลตำบลบ้านเหล่าขอประชาสัมพันธ์การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ตามแนวทางมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 โดยมีช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาและสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนี้
1.แจ้งด้วยตนเองได้ที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
2.แจ้งผ่านเว็บไซร์ http://www.banlaolocal.go.th
3.แจ้งผ่านทางโทรศัพท์ 0-5488-6410
4.แจ้งผ่านทาง Faecbook : เทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
5.แจ้งผ่านตู้รับฟังความคิดเห็น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหล่า

นางศรีไพร คำดี
ผู้อำนวยการกองคลัง

kansini.  
นางสาวทัศนีย์ สิธิป้อม
  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

นางกานต์สินี  เลิศรัตนภิรมณ์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

นางสาวเยาลักษณ์ คำบุญเรือง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
    sutasinee 
นางสาวพิมพ์ผกา สุริโย 
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นายวสันต์  ปงเทพ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางสาวสุธาสินี  บ่อเงิน
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
   nongkrarn  
   นางนงคราญ  น้อยตุ่น
นักวิชาการคลังชำนาญการ