โครงสร้างหน่วยงาน

ข้อมูลพื้นฐาน

การบริหารงาน

มาตรการป้องกันการทุจริต

การป้องกันการทุจริต

การส่งเสริมความโปร่งใส

การบริหารงานบุคคล

การบริหารเงินงบประมาณ

รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
เรื่อง   รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล
เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล

รายละเอียดแนบ