เทศบัญญัติ

แผนพัฒนาเทศบาล

รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
เรื่อง   รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล
เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล

รายละเอียดแนบ


เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

187 หมู่ 10 ถนนสันทราย-แม่เย็น ตำบลบ้านเหล่า

อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 56130 โทร.054-417536.