แบบสรุปราคากลาง งานจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน (แบบ ปร)

 1.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านเหล่าเก่า
   แบบ ปร.4 คสล ม.3.pdf
   แบบ ปร.5 คสล. ม.3.pdf
 2.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านดงอินตาใต้
   แบบ ปร.4 คสล. ม.9.pdf
   แบบ ปร.5 คสล. ม.9.pdf
 3.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านเด่นโพธิ์ทอง
   แบบ ปร.4 คสล ม 13.pdf
  แบบ ปร.5 คสล ม.13.pdf
4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (ราง V) หมู่ที่ 1 บ้านเหล่าอ้อย
  แบบ ปร.4 ราง V สายที่ 1.pdf
  แบบ ปร.4 ราง V สายที่ 2-3.pdf
  แบบ ปร.5 ราง V สายที่ 1.pdf
  แบบ ปร.5 ราง V สายที่ 2-3.pdf
5. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (ราง V) หมู่ที่ 4 บ้านเหล่าธาตุ
  แบบ ปร.4 ราง V ม.4.pdf
  แบบ ปร.5 ราง V ม.4.pdf
6. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (ราง V) หมู่ที่ 5 บ้านไร่อ้อย
  แบบ ปร.4 ราง V ม.4.pdf
  แบบ ปร.5 ราง V ม.5.pdf