ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
เรื่อง   รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล
เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล

รายละเอียดแนบ