เทศบัญญัติ

แผนพัฒนาเทศบาล

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)


เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

187 หมู่ 10 ถนนสันทราย-แม่เย็น ตำบลบ้านเหล่า

อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 56130 โทร.054-417536.