anigif

วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายวีร์กวิน มักผลภูมิพัชร์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า มอบหมายให้ นายมงคล จินะวรรณ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า นายสมศักดิ์ จำปาวงค์ เลขานุการนายกฯ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองช่าง หัวหน้าสำนักปลัด พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ร่วมกับ พันจ่าอากาศเอกอุดร อินทร์น้อย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น พร้อมด้วย นายกิตติพงษ์ อุปจักร นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ ลงพื้นที่เพื่อสำรวจแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ บริเวณขุนน้ำแม่ปืม และร่วมหาแนวทาง บูรณะ ปรับปรุงฟื้นฟู ตามแนวทางกำหนดของกระทรวงมหาดไทย ณ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ขุนน้ำแม่ปืม ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา