โครงสร้างเทศบาล

เทศบัญญัติ

แผนพัฒนาเทศบาล

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

anigif

เมื่อวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2563 ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ร่วมกับ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า เทศบาลตำบลป่าแฝก องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก ได้จัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา รุ่นที่ 1 ณ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า