เทศบัญญัติ

แผนพัฒนาเทศบาล

คู่มือประชาชน1. ประกาศคู่มืองานบริการสำหรับประชาชน
   กองคลัง
1.  การขออนุญาตฆ่าสัตว์ ในโรงฆ่าสัตว์
2.  การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
3.  การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
4. การรับชำระภาษีป้าย
5. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
6. การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
7. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
  กองช่าง
1. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต
2. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)
3. การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
4. การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
5. การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
6. การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
7. การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21
8. การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33
9. การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
10. การขออนุญาตเปิดประกอบกิจการหลังการปรับปรุงแก้ไขโรงงาน
11. การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22
12. การแจ้งกรณีมีอุบัติเหตุในโรงงานการแจ้งกรณีมีอุบัติเหตุในโรงงาน
13. การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิการแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
14. การแจ้งขุดดินการแจ้งขุดดิน
15.  การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
16.  การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
17.  การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)
18. การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)
19.  การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
20.  การแจ้งหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี
21.  การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
22.  การแจ้งถมดิน
23.  การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ท
24. การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2
25. การแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปีการแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี
26. ขออนุญาตใช้น้ำประปาขออนุญาตใช้น้ำประปา
  กองสารธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
2. การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
  สำนักปลัด
1. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
2. การขอรับข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
3. การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
4. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
  งานทะเบียน
1. การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง
2. การรับแจ้งการย้ายเข้า
3. การรับแจ้งการย้ายออกแล้วแต่ใบแจ้งย้ายที่อยู่สูญหายหรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า
4. การเพิ่มชื่อ กรณีขอเพิ่มชื่อโดยใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้าน
5. การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน
6. การรับแจ้งการย้ายปลายทาง
7. การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลที่ได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน กรณีแจ้งเกิดเกินกำหนดหรือตกสำรวจ
8. การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร
9. การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว
10. การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน
11. การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล
12. การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร
13. การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม
14. การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ
15. การขอเลขที่บ้าน
16. การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20/1
17. การรับการแจ้งย้ายออก
18. การรับแจ้งการย้ายกลับที่เดิม
19. การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง
20. การเพิ่มชื่อ บุคคลที่ได้มีการลงรายการ "ตายหรือจำหน่าย" ในทะเบียนบ้านฉบับที่มีเลขประจำตัวประชาชน เนื่องจากการแจ้งตายผิดคน หรือสำคัญผิดในข้อเท็จจริง
21. การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน

ผลการดำเนินงาน

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-สขร.1-พฤษภาคม-2561.pdf
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-สขร.1-เมษายน-2561.pdf
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-สขร.1-มีนาคม-2561.pdf
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-สขร.1-กุมภาพันธ์-2561.pdf
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-สขร.1-มกราคม-2561.pdf
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-สขร.1-ธันวาคม-2560.pdf
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-สขร.1-พฤศจิกายน-2560.pdf
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-สขร.1-ตุลาคม-2560.pdf
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-สขร.1-กันยายน-2560.pdf
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-สขร.1-สิงหาคม-2560.pdf
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-สขร.1-กรกฏาคม-2560.pdf
  ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-สขร.1-มิถุนายน-2560.pdf
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-สขร.1-พฤษภาคม-2560.pdf
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-สขร.1-เมษายน-2560.pdf
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-สขร.1-มีนาคม-2560.pdf
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-สขร.1-กุมภาพันธ์-2560.pdf
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-สขร.1-มกราคม-2560.pdf
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-สขร.1-ตุลาคม-2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-สขร.1-ธันวาคม-2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-สขร.1-พฤศจิกายน-2559
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบ-2559-1
ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศใช้แผนจัดซื้อจัดจ้าง
แผนจัดซื้อจัดจ้าง2
ประกาศหลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลาง
คำสั่งมอบอำนาจของนายกฯ
กำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
กำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานขับรถ
ผลการดำเนินงานการจัดซื้ื้อจัดจ้างประจำปี 2558 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศใช้แผนจัดซื้อจัดจ้าง
การประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ