anigif

 

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC - 19) และการจัดทำหน้ากากอนามัย เฟสชิวล์ เพื่อป้องกันตนเองและแจกผู้มาติดต่อราชการในเทศบาลตำบลบ้านเหล่าเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมมาภิบาลให้กับเจ้าหน้าที่เทศบาล โดยมี นายวีร์กวิน มักผลภูมิพัชร์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า มาเป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเหล่า