แผนพัฒนาเทศบาล

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการควบคุมและป้องกันโรคอุบัติใหม่(โรคพิษสุนัขบ้า)ประจำปี 2562

anigifวันที่ 12 มีนาคม 2562 นายถนอม หลวงฟอง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า พร้อมด้วยนางภัทรกุล ไฝเครือ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ฯจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการควบคุมและป้องกันโรคอุบัติใหม่(โรคพิษสุนัขบ้า)ประจำปี 2562 ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยและเป็นไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยได้รับความร่วมมือจากจิตอาสาปศุสัตว์ตำบลบ้านเหล่า ,ปศุสัตว์อำเภอแม่ใจ,และบริการทำหมันฟรี(สุนัขแมวไม่มีเจ้าของ)จากเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดให้แก่สุนัขและแมวครอบคลุมวัดต่างๆในพื้นที่ตำบลบ้านเหล่าพร้อมบริการให้วัคซีนประจำปี 2562 พร้อมกัน 14 หมู่บ้าน