เทศบัญญัติ

แผนพัฒนาเทศบาล

ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายจังหวัดสะอาด ฯ

anigif

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายจังหวัดสะอาด ทำพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการดำเนินงานและมอบรางวัลครัวเรือนต้นแบบ หมู่บ้านต้นแบบและเยาวชนต้นแบบตามโครงการบ้านสวยเมืองงามนามตำบลบ้านเหล่า โดยมีว่าที่ร้อยตรีจำรัส โสถิกุล นายอำเภอแม่ใจเป็นประธาน มีหน่วยงานองค์กรเข้าร่วมได้แก่ ศาสนสถาน โรงเรียน รพ.สต.ตำรวจชุมขน ผู้ประกอบการตลาด สมาชิกสภา กำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่และเยาวชนต้นกล้าความดีเข้าร่วมกิจกรรม